top of page

שירותי הקלה | להתייעלות כלכלית ותחזית פיננסית

גבייה

מימוש ההכנסות והבטחתם לתקבולים

שיפור הליכי גבייה

מערך גבייה בשלבים , החל ממעקב אחר תנאי התשלום ועד הפקדה בפועל

ניהול רווח והפסד

גיבוש מהלכי התייעלות וחיסכון

מעקב ובקרת הוצאות קבועות ומשתנות

תכנון מקדים והצבת יעדים

מעקב ובקרת ביצוע היעדים

הכנת שכר

תזרים מזומנים

שיקוף פיננסי שיאפשר תכנון מקדים

ניהול כל התקבולים והתשלומים של העסק שמתנהלים בחשבון בנק

ההוצאות לספקים ולמוסדות בכל אמצעי התשלום: אשראי, הוראות קבע ושיקים

ומנגד התקבולים מהלקוחות בכל אמצעי התשלום

ניהול ספקים

בחירה נכונה של שותפים לדרך

סקר ותמהלי ספקים

אשראי ארוך ומורחב

התאמת כרטיסי ספקים

חשבונות חודשיים ותקופתיים

רכש יעיל

לקנות טוב חשוב כמו למכור טוב

תמחור מוצרים ושירותים

סקר מחירים וספקים

קידום מוצרים רווחיים

בדיקת חשבוניות מול ת. משלוח/ח. עסקה

מחירים

התייעלות ארגונית ופיננסית

פגישת ייעוץ                             150-350 ש"ח

איבחון (איתור הגורם מעכב)          500-1250 ש"ח

הקמה (בניית תשתית)                 1500-5000 ש"ח

 שוטף (מעקב ובקרה)                    750-2500 ש"ח

bottom of page