top of page

השירותים שלנו

:פרדוקס המזומנים
ככל שגדל נפח הפעילות והמכירות בעסק
גדל המחסור במזומנים

ניהול תזרים מזומנים בקרת חשבונות בנקים

תזרים מזומנים שוטף, ומול דו"ח רווח והפסד

נבנה לטווח עתידי, מכיל מרכיבים של תקבולים ותשלומים כספיים בלבד (כולל מע"מ)

דו"ח רווח והפסד על נתוני עבר.

ניהול ההוצאות לספקים ולמוסדות השונים בכל אמצעי התשלום :

אשראי, הוראות קבע ושקים

ומנגד התקבולים מהלקוחות באמצעי התשלום השונים: אשראי שקים  ומזומנים.              

יש מצבים בהם עסק רווחי ברמת דו"ח רוו"ה,יכול להפוך חדל פירעון

ואף חמור מכך בשל חוסר שליטה בתזרים מזומנים שיביא למשבר מזומנים בפועל.          

 

תמחור מוצרים ושירותים

רכש יעיל וניהול ספקים לקנות חכם השוואות מחירים

סקר מחירים בין ספקים ומוצרים

ספקים טובים לקנות טוב

קידום מוצרים רווחיים ולהפסיק מכירת מוצרים לא רווחיים

נקודת האיזון כלי מרכזי: לקביעת מחיר מוצר/שירות לטווח הקצר,

להערכת רמת הסיכון בפרויקט וניתוח הגורמים המשפיעים עליה,

בחינת השפעת שינויים בפרמטרים כלכליים על רמת הסיכון של העסק ורווחיותו.

למשל לבדוק לך כדאיות עסקה : כמה אתה צריך למכור על מנת להתחיל להרוויח.

 

שיפור תהליכי גבייה

בניית מערך בשלבים החל ממעקב אחר תנאי התשלום ועד הפקדה בפועל.

מימוש ההכנסות והבטחתם לתקבולים

גבייה וגבייה ו...גבייה

קידום לקוחות רווחים ולנתק לקוחות לא רווחיים

ע"מ למנוע את פרדוקס המזומנים הנצחי: ככל שגדל נפח הפעילות והמכירות בעסק, גדל המחסור במזומנים.

ניהול רווח והפסד

שליטה בהוצאות מעקב ובקרה אחר הוצאות קבועות ומשתנות:

אשראי, סבירות החיובים, התאמות ספקים, וכו'                                                                                                                                                                                      

01

Current
Investments

לקוחות שלנו

- Name, Title
“Testimonials work great. Showing your reviews in quotes has a powerful effect on customers and makes them more likely to trust you.”  
bottom of page